SYSTEMS CHANGE WHEN ARTS MATTER

Många krafter påverkar vår samtid och jag vill stödja de krafter som bidrar till inkludering, samhörighet och systemförändring. Därför arbetar jag med berättelser. Inom ramen för olika kulturprojekt och inom ramen för facilitering. Med ett särskilt intresse för systemteori och narrativ som omger och skapar identitet, anser jag att kulturens kraft ligger i att vara både meningsbärande och meningsskapande.

Läs mer

Arbetsprocessens

RAMVERK

Som kulturproducent leder jag konst och kulturprojekt med ett övergripande konstnärligt ansvar. Att initiera, leda och följa upp kulturprojekt skiljer sig jämfört med andra typer av ledarskapsarbeten. Den grundläggande förståelsen för projektledning, intressentanalys och budgetering måste naturligtvis finnas där men den processuella dimensionen blir mycket viktigare. Det är en dimension som handlar om att i högre grad än i andra projekt styra mot ett okänt resultat. Samtidigt ser jag själva gestaltningsformen som ett medel för att uppnå något väldig konkret och där skiljer jag mig från många andra producenter som med stor kunskap utgår från en bestämd gestaltningsform. Min kunskap ligger istället i den konstnärliga arbetsprocessen, tvärsektoriella samarbeten och det uppföljande arbetet.

Personlig

TONALITET

Ett genomgående tema i det egna skapandet är mina försök att förstå och tolka livets berättelser systemteoretiskt. Det är sällan jag arbetar ensam utan jobbar helst i nära samarbete med andra. Det får till följd att många av mina verk eller texter innehållsmässigt tar avstamp i systemteoretiska idéer om systemgränser, informationsöverföring och feedback. I praktiken handlar det om att med konst och kulturella uttryck försöka bygga broar mellan olika sociala och ekologiska system.

Professionell

BAKGRUND

I grunden är jag utbildad Kaospilot, har en tvåårig master i Kultur och Mediegestaltning från Linköpings Universitet och har studerat regi, drama och film på folkhögskolenivå. Tillsammans med Anna Bergion (f.d. Lundholm) startade jag Teater ACTA i Göteborg 2002 och det blev min konstnärliga plattform under flera år. Då var utgångspunkten teater och under flera år frilansade jag vid sidan av ACTA som skådespelerska. På senare tid har jag arbetat mer gränsöverskridande, parallellt som jag teoretiskt fördjupat mig i ledarskap och utvärdering inom den konstnärliga praktiken. Jag har varit verksam i Göteborg, Stockholm och Malmö vilket gett mig ett stort nätverk. Är du nyfiken kan du läsa mitt något gamla men ändå aktuella masterarbete ”Betydelser av att utvärdera scenkonst” klicka här.